Husinec Řež participativní rozpočet

Navrhněte projekt

Termíny jsou orientační a závazné termíny budou vyhlašovány v průběhu realizace PR.

 • Leden – Schválení Pravidel PR starostkou. Veřejné informační setkání občanů.
 • Únor – 1. pol. dubna – Příprava návrhů projektů. Uzávěrka podávání Návrhů projektů dle bodu ad (3) v polovině dubna.
 • 2. pol. dubna – květen – Proces přijímání navrhovaných projektů (polovina dubna až konec května) Registrace do systému Mobilního Rozhlasu od února
 • Červen – Veřejná prezentace projektů v první polovině června. Hlasování o navržených projektech v druhé polovině června.
 • Červenec – prosinec a případně dále – Realizace zvoleného projektu.

Pravidla participativního rozpočtu na rok 2019  v obci Husinec – Řež

 

Preambule

Participativní rozpočet (dále jen ,,PR“) je proces, ve kterém občané mohou uvažovat, diskutovat, navrhovat a hlasovat o tom, na jaké veřejně prospěšné projekty bude vynaložena část veřejných financí z rozpočtu obce. Cílem PR je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu obce a ve spolupráci s obecním úřadem zvýšit kvalitu života v obci, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

 

 1. Komise pro PR
  • Zřizuje se Komise pro PR (dále jen ,,Komise“).
  • Komise je poradním orgánem starostky obce, která jmenuje a odvolává její členy.
  • Komise může navrhnout doplnění nebo úpravu těchto Pravidel, která schvaluje starostka obce.
  • Komise zajišťuje organizaci PR (zejména veřejná setkávání, koordinaci, informovanost).
  • Komise zajišťuje komunikaci s Navrhovateli projektů, konzultuje jejich Návrhy projektů.
  • Komise monitoruje a dohlíží na průběh realizace vítězného projektu.
 1. Rámec projektu PR
  • Projektem se rozumí soubor věcných, časových a osobních podmínek pro činnosti vedoucí k veřejně prospěšnému účelu.
  • Realizace projektu musí být v kompetenci obce.
  • Projekt musí být v souladu s Územně plánovací dokumentací platnou pro území obce.
  • Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na území obce.
  • Finanční částka projektu PR nesmí přesáhnout částku vymezenou v rozpočtu obce.
  • Kontaktem v záležitostech PR je e-mail participujeme@husinec-rez.cz.
  • Informace o PR jsou zveřejňovány na web stránce PR a klíčové informace i na úřední desce obce.
 1. Podání návrhu projektu PR
  • Navrhovatelem projektu PR může být fyzická osoba stará 16 a více let s trvalým bydlištěm v obci.
  • Návrh projektu musí být podpořen nejméně pěti osobami (včetně navrhovatele) starými 16 a více let s trvalým bydlištěm v obci. Podporu Návrhu stvrdí na podpisovém archu dle Přílohy č. 3.
  • Navrhovatel může předložit více Návrhů a může být Podporovatelem více Návrhů projektů.
  • Návrh lze předložit v listinné podobě přímo na obecním úřadě nebo může být zaslán v elektronické podobě na participujeme@husinec-rez.cz (vyžaduje zpětné potvrzení přijetí).
 1. Náležitosti návrhu projektu PR
  • Návrh projektu PR se podává na formuláři žádosti, který je Přílohou č. 1.
  • Návrh projektu PR musí obsahovat:
   • Vyplněný formulář pro podání návrhu dle Přílohy č. 1.
   • Položkový přehled odhadovaných nákladů dle Přílohy č. 2.
   • Vyplněný a podepsaný Podpisový arch Přílohy č. 3 včetně kontaktů.
   • Ilustrační fotografii nebo obrázek pro prezentační web.
   • Situační nákres místa, kde se má projekt realizovat (pokud přichází v úvahu).
 1. Přijetí návrhu projektu
  • Komise provádí obsahovou kontrolu předložených Návrhů projektů.
  • V případě nedostatků Komise do 7 pracovních dnů Navrhovatele vyzve k doplnění.
  • Nejsou-li nedostatky odstraněny do 7 pracovních, Návrh projektu není postoupen dále.
  • Komise po kontrole a případném doplnění Návrhu tento odevzdá k projednání starostce obce.
  • Starostka obce posoudí realizovatelnost Návrhů a rozdělí je na:
   • realizovatelné v podobě navržené,
   • realizovatelné po dílčích úpravách (např. změně aktivit, snížení nákladnosti, apod.),
   • nerealizovatelné.
  • O výsledku posouzení ad 5.5 jsou navrhovatelé informováni skrze kontaktní údaje.
  • V případě potřeby dopracování Návrhů, které jsou posouzeny jako realizovatelné po dílčích úpravách,  bude toto dopracování s Navrhovatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl být Návrh prezentován při veřejné prezentaci.
 1. Veřejná prezentace návrhů
  • Realizovatelné projekty jsou prezentovány a diskutovány s občany obce na veřejné prezentaci.
  • Veřejnou prezentaci organizuje a její program určuje Komise.
  • Veřejná prezentace zahrnuje především:
   • představení Návrhů Navrhovateli nebo jimi pověřenými zástupci v pořadí předložení,
   • diskuzi k Návrhům.
  • Návrh projektu může Navrhovatel stáhnout do dne konání veřejné prezentace.
  • Návrhy zařazené do hlasování budou po veřejné prezentaci zveřejněny v pořadí předložení.
 1. Veřejné hlasování o návrzích
  • Hlasovat o předložených realizovatelných Návrzích je možné během hlasovacího období.
  • Hlasovací období vyhlásí starostka nejpozději 7 dnů před jeho začátkem.
  • Vyhlášení informuje o počtu kladných a záporných hlasů k dispozici hlasujícího občana.
  • Hlasování se mohou zúčastnit registrovaní občané staří 16 a více let s trvalým bydlištěm v obci.
  • Každý občan může hlasovat pouze jednou.
  • Platným hlasem se rozumí hlas, který je odevzdaný osobou oprávněnou hlasovat, řádně zaregistrovanou v aplikaci Mobilní rozhlas, včetně uvedení údaje, že se jedná o residenta.
  • Hlasování probíhá on-line registrovaným přístupem (s možností přístupu i přes terminál na OÚ).
 1. Zpracování výsledků hlasování
  • Pro jednotlivé Návrhy projektů se sečtou jemu odevzdané platné kladné a záporné hlasy.
  • Vítězným se stane Návrh projektu, který bude mít po sečtení kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se vítězným stane Návrh projektu, který bude mít nižší počet záporný hlasů. V případě rovnosti počtu záporných hlasů se o vítězném Návrhu projektu rozhodne losem.
  • Výsledky hlasování budou zveřejněny do 7 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období
  • Výsledky budou obsahovat celkový počet odevzdaných platných hlasů, z toho celkový počet platných kladných a záporných hlasů odevzdaných pro každý Návrh projektu.
 1. Realizace vítězného návrhu
  • Realizaci vítězného Návrhu projektu schvaluje starostka obce.
  • Realizaci vítězného Projektu zajišťuje obec v případné spolupráci s  Navrhovatelem projektu a jeho Podporovateli.
 1. V případě nejasností pravidel, sporů nebo mimořádných situací rozhoduje starostka obce ve spolupráci s Komisí.
Harmonogram PR 2019: Konkrétní termíny v tabulce jsou orientační a závazné termíny budou vyhlašovány v průběhu realizace PR
Leden Schválení Pravidel PR starostkou

Veřejné informační setkání občanů

Únor – 1. pol. dubna Příprava návrhů projektů.

Uzávěrka podávání Návrhů projektů dle bodu ad (3) v polovině dubna.

2. pol. dubna – květen Proces přijímání navrhovaných projektů (polovina dubna až konec května)

Registrace do systému Mobilního Rozhlasu od února

Červen Veřejná prezentace projektů v první polovině června.

Hlasování o navržených projektech v druhé polovině června

Červenec – prosinec a případně dále Realizace zvoleného projektu

Tato Pravidla PR byla schválena starostkou obce Husinec dne________ a nabývají účinnosti dnem schválení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář pro podání návrhu

Příloha č. 2 – Předpokládané náklady související s realizací návrhu

Příloha č. 3 – Podpisových arch

Pravidla realizace PR
Plakát
Tisková zpráva

Navrhněte projekt

[contact-form-7 id=”2911″ title=”husinec”]